การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

   นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2541) มีความประสงค์ขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3) และกฎกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2 บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) คือ (1) การศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

เอกสารที่ใช้ในการขอผ่อนผันฯ

1. ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ฉบับจริง พร้อมสำเนา(ถ่ายหน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

2. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ฉบับจริง พร้อมสำเนา(ถ่ายหน้า-หลัง)  2 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้านตนเองฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

5. เอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาปีการศึกษาปัจจุบันจริง เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา

6. อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของนักศึกษาหรือบิดา มารดา หรือการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหารพร้อมสำเนา 2 ฉบับ

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

1. นักเรียน นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน สด.9 หรือที่สถานศึกษา ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษามาติดต่อที่งานนักศึกษาวิชาทหารทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้ต่อไป)

2. นักเรียน นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) โดยไม่ต้องจับสลาก (หากนักศึกษาจับสลากจะถือว่าสละสิทธิ์จากการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร)

3. นักเรียน นักศึกษาต้องขอรับหมายเรียก (สด.35) ของปีถัดไปทุกปี (นักศึกษาจะได้รับหมายเรียกของปีถัดไปในวันที่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก) และให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้น

ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

   นักเรียน นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารไว้ แต่ไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หรือไปแสดงตนแต่ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จจะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจำการเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)