การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2541) มีความประสงค์ขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ศึกษา  รายละเอียดการผ่อนผันฯ  หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ  กำหนดการยื่นเอกสาร  และกรอกข้อมูลแบบฟอร์มประวัติผู้ขอผ่อนผันฯ ตามรายละเอียดในเว็บไซต์งานนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เรียบร้อยก่อนวันยื่นเอกสารผ่อนผัน