ตราสัญลักษณ์

logo

ตราสัญลักษณ์ นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จำนวนนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นปี

จำนวน นศท.

ชาย

หญิง

1

71

2

2

56

3

3

49

3

4

3

-

5

4

3

รวม

183

11

รวมทั้งสิ้น

194