Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...

กำหนดการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการฝึก ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561  ณ วัดคมบาง จ.จันทบุรี

การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2541)...

การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

ชายไทยทุกคนต้องเข้ารับราชการทหาร ซึ่งการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารเป็นเรื่องที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะกองทัพไทยจะฝึกฝนผู้เข้ารับราชการหารให้มีระเบียบ มีวินัยฝึกหัดวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่ทหารเกณฑ์ทุกคน ซึ่งปกติการเกณฑ์ทหารจะกระทำกันในช่วงเดือน เมษายนของทุกปี ปีละครั้งและต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จำนวน 2 ปี แต่มีข้อยกเว้นและสามารถผ่อนผันได้ สำหรับผู้ที่เรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและกฎกระทรวง

การรับราชการทหาร

หน้าที่ของชายไทย การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน การรับหมายเรียก และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ
หลักฐานประกอบผ่อนผันฯ ทหาร

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันฯ ข้อปฏิบัติของนักศึกษาผู้ที่ขอผ่อนผันฯ และความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

อ่านต่อ
กำหนดการยื่นเอกสารผ่อนผันฯ ทหาร

การยื่นเอกสารขอผันผ่อนฯ จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยยื่นเอกสารที่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง

อ่านต่อ
แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ขอผ่อนผันฯ ทหาร

นักศึกษาที่จะยื่นเอกสารเพื่อขอผ่อนผันฯ ทหาร จะต้องดำเนินการกรอกประวัติของผู้ผ่อนผันฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารอย่างน้อย 2 วัน

อ่านต่อ

นศท.ผู้นำ

นักศึกษาวิชาทหารผู้นำ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

อทิตยา กลิ่นขจร
อทิตยา กลิ่นขจร

นศท.ชั้นปีที่ 5

สุรวุฒิ สาเกทอง
สุรวุฒิ สาเกทอง

นศท.ชั้นปีที่ 4

ชินกฤต ประโจทานัง
ชินกฤต ประโจทานัง

นศท.ชั้นปีที่ 4

ภัทรพล  บุญฤทธิ์
ภัทรพล บุญฤทธิ์

นศท.ชั้นปีที่ 4

ธัญพิสิษฐ์ หวังธารา
ธัญพิสิษฐ์ หวังธารา

นศท.ชั้นปีที่ 2

ชิณวงศ์ มหานะกิจ
ชิณวงศ์ มหานะกิจ

นศท.ชั้นปีที่ 2

ณัฏฐกฤต คลังสุวรรณ์
ณัฏฐกฤต คลังสุวรรณ์

นศท.ชั้นปีที่ 2

ฐาปนา ชะวาลา
ฐาปนา ชะวาลา

นศท.ชั้นปีที่ 2

จิรภัทร เจริญธนิตรา
จิรภัทร เจริญธนิตรา

นศท.ชั้นปีที่ 2